Arkæologi Vester Herred  

sagnband_722.png


Stenhøj, Vestermarie

Da man skulle til at bygge et Slot paa Bornholm, udsaa man som det bedste Sted dertil, Stenhøj i Vestermarie Sogn, hvorpaa indtil for kort Tid siden en mængde Bautastene knejsede, og andre  laa omfaldne som trætte Kæmper paa Jorden.

Man begyndte da, men hvad man byggede om Dagen forsvandt igen om Natten, og dette varede ved i nogen Tid. Da var det ikke svært at beregne, at der aldrig kunne blive noget Slot færdigt, og man opgav Arbejdet.
Man lod nu to unge ugildede Heste hilde sammen og lod dem gå hen, hvor de ville, men hvor de lagde sig, der skulle Slottet bygges. Og de blev ved at gaa lige til Enden af Sænebugten, hvor nu Ruinerne af Slottet staar.
Her lagde de sig, og her begyndte man da at bygge Slottet, og det med godt Held, thi her voksede Murene mere om Natten ved usynlige Hænder, end der udrettedes om Dagen ved nok saa flittigt Arbejde.
Man var nysgerrig efter at vide, hvorledes dette i Grunden hang sammen og satte derfor Vagt ved Bygningen om Natten. Men det var nu aldrig muligt, at Vagtmandskabet kunne holde sig vaagent.

Endelig var der saa en rigtig modig Karl, som tænkte, at han dog nok skulle skuffe de natlige Arbejdere. Han satte sig da en Aften oppe paa Muren, da han tænkte, at de vel maatte vække ham, naar de skulle have ham af Vejen.
Men hvad skete? Om Morgenen saa det øvrige Vagtmandskab kun en Flig af hans Kappe 3 Alen nede i Muren, som var vokset saa meget over ham. Siden den Tid lod de Arbejdet gaa sin jævne Gang baade Nat og Dag, og ingen holdt mere Vagt om Natten.


J.P. Møller: Folkesagn. Rønne 1980

image-1 image-1