Sagn Vester Herred  

arkband_722.png


Stenhøj, Vestermarie

 Stenshøy. Derpaa er den mærkeligste Samling af Steenminder som jeg endnu har seet. Endskiønt mange ere borttagne, og iblant fleere, de skiønne Stene hvoraf Risebye Broe er bygget, saa gives dog endnu tilbage 21 opreiste og 15 omveltede Stene i alt 36.

Den største af disse No. 1 er 4 Al: Høy over Jorden og firkantet, fra 1 ½ til 1 ¼ Al: bred. De opreiste ere anlagte i Grundtegning fra No. 1 til 21 begge incl., og Resten ere nedfaldne ved Grusgravning. Stenene No. 15, 14, 13, 12 og 11 staa i Orden Ligelangt fra hinanden, udgiørende en liden Bøyning som med No. 21, 22, 23, 24, 7, 6 og 26 uddanner en spidsagtig Oval. Omtrent midt på Bakken er en Jordhøy No. 37. Ved Grundgravning er en deel Urner udveltede og slagne i Stykker og hvoraf jeg fandt nogle Levninger. De omveltede Stene have staaet omtrent 1 Al: i Jorden. Prospect heraf fra N.Ø. Side findes… Tab. 23.

Gravhuller. Ved Nedstyrtning af Jorden ved bemelte Grusgravning, fandt jeg paa 3 Steder, ligesom ved Sandemannsgaard i Knudskirke Sogn, i Jorden gravede Huller omtrent 1 Al: i Giennemsnit, ¾ til 1 Al: under Overfladen, paa Bunden fyldte med Kul, Askemuld og halvforbrændte Been, uden Omgivelse af Stene eller Askekrukker.


Landinspecteur N. Lund: Beskrivelse af Mindesmærker og Oldsager i Rönne, Knudskirke, Hasle, Ruthskirke, Allinge, Olskirke, Röekirke, Klemenskirke, Nyekirke, Vester Marie og Nye-Larskirke Sogne, samt Höylyngen med 28 Tavler Afbildninger. Rønne 1824


-o-


Steenshøi ved 42 Selveiergaard i Vestermarie Sogn 7/8 Miil øst-nordøst for Rønne, i Vinkelen imellem Veiene til Almindingen og til Østerlars Sogn.

Gravpladsen er en Spidstoppet naturlig Sandbakke, hvis Top for 50 Aar siden var kronet med en mærkelig Ring af opreiste Stene. I Bakken Sider er der Sandgrave. Bakken er ilde berygtet for ”Underjordiske”.

Ved Sandgravning er der tidligere jævnlig fundet smaa Leerkar. Et Hankekar (3 ½ x 3 ¾ ”) er i 1868 indsendt til det oldnordiske Museum, og i Mulden i Karret fandtes da forsmeltede Levninger af en rød og en gul Steenperle. Endvidere er den foran nærmere omhandlede Jernkjedel med Broncebelægning udgravet her i Aaret 1867. Der sees mange Brandpletter i Sandgravene, men de ere fattige paa Oldsager.


E. Vedel: Om de bornholmske Brandpletter. København 1870


-o-


Kjedelen i Steenshøi stod paa Toppene af tre eller fire opretstaaende Steen, der vare nedgravede i Bakkens Sand; ovenpaa Kjedelen var der ligeledes anbragt en Steen, som synes efterhaanden at være sunken ned i Karret. Der optoges en svær, omtrent 18 Tommer bred Jernring, som havde dannet Randen ovenom Kjedelen, et par svære Jernhanke og mange Stykker af Siderne tilligemed en Mængde Broncestykker, hvormed Siderne havde været belagte indvendigt. Imellem de knuste Levninger af Kjedelen fandtes Kul og brændte Been; det var imidlertid ikke tydeligt, om disse havde været nedlagte i Kjedelen, eller om denne havde været nedsat i den sorte kul- og beenblandede Muld.


E. Vedel: Om de bornholmske Brandpletter. København 1870


-o-


Det synes af Foranstaaende at fremgaa, at Begravelserne ere begyndte paa Bakkens Top, hvor Bautastenene have staaet, og efterhaanden have udbredt sig nedefter. Paa Toppen er der kun fundet meget gamle Brandpletter, ved Grusgravningen i Bakkens Sider er der fundet dels gamle dels yngre Brandpletter, og ved Bakkens Fod har der været yngre Brandpletter blandede med ubrændte Grave.


E. Vedel: Bornholms Oldtidsminder og Oldsager. København 1886


-o-


Sb.20

Stenshøi, en naturlig aflang Sandbakke, hvis Top er tæt belagt med Brandpletter og hvis kant har været prydet af en mægtig Krans af Bautastene, af hvilke nu kun to ere tilbage.

I Vedels Beskrivelse af de bornholmske Brandpletter findes Stedet omtalt Side 88. Der er imidlertid siden Kammerherre Vedel undersøgte Stedet flere gange bleven fundet i Brandpletter og senest er er i Efteraaret 1876 i en saadan fundet en Skjoldbule.


Sb.21

Nogle faa Alen fra denne Bakkes sydvestlige Hjørne fandtes i Efteraaret 1878 under en stor Sten et ubrændt Skelet henhørende til samme Tid som ubrændte Grave ved Kannikegaard.


J.A. Jørgensen. Sognebeskrivelse, Nyker. Rønne 1879.

image-1 image-1