Sagn Vester Herred  

arkband_722.png


Tyskehøj, Nyker

Sb.18

En stor Gravhøi som kaldes Tyskehøi.- Eieren har ladet den ene Kant af Høien grave bort, men da han herefter blev helt "forkert i Hovedet", lod han i længere Tid Høien være i Fred. Imidlertid opdagede han efter længere Tids Forløb en Bunke Sten i Brinkens nederste Halvdel og i den Tro, at Graven fandtes her, og at der var Guld at finde sendte han Bud efter mig, da han ikke selv turde røre ved Høien. Jeg tog da atter i Aaret 1877 Høien i Øiesyn, men fandt, at der endnu er langt frem inden Graven kan blottes. Den omtalte Bunke Sten er en stor pyramide eller kegleformet Stenbunke paa Høiens Bund. Under denne Bunke vil Graven være at søge. Høie, som bestaa af en indre Kjerne af Smaasten, dækkede af en mægtig Jordmasse, ere hyppige paa Bornhom. De hidrøre sikkert nok fra Broncealderen, men paa her den anden Side ere ikke nær alle Broncealdershøie indrettede saaledes; idet mange have vist, at der udelukkende er anvendt Jord og ikke nogen Stenbunke udenom Gravkisten.- Tyskehøi er ilde berygtet for "Pysleri og Djævelskab". Den førnævnte  nyopdagede Brandpletsplads ligger tæt ved Høien og strækker sig muligvis rundt omkring den.


J.A. Jørgensen. Sognebeskrivelse, Nyker. Rønne 1878.


-o-


Vallegaard. 15de Vornedegaard i Nyker Sogn, c. 1/5 Mil nord for Kirken. Tæt nordvest for Gaarden umiddelbart ved Foden af en Kæmpehøj ligger en stor og tæt belagt Brandpletsplads, hvor Lærer Jørgensen i Efteraaret 1877 har undersøgt følgende Brandpletter:

 1.     Beltehage, to trekantede Jernfibulaer.
 2.     Kort enægget Sværd (Klingen 14 ¾ x 1 ¾ ”), lille Kniv.
 3.     Lille Broncefibula som Bhl. Br. 7, 3, spids Kniv, stor Nøgle som Bhl. Br. 6, 1.
 4.     Ingen Oldsager.
 5.     Stort enægget Sværd, 2 ½ ” bredt, med stærkt fremadkrummet Fæste, to Spydspidser, Skjoldbule som Bhl. Br. 3, 16, fire rundtoppede Skjoldsøm som B. æ. J. 3, 4, lang og smal Niptang af Jern, to spidse Knive, halvrund Kniv, adskilligt Broncebeslag samt Skaar af mindst fire Lerkar.
 6.     Mægtigt enægget Sværd (Klingen 27” lang, 2 ½ ” bred, Fæstet 4” langt), sammenbøjet i Zigzag; endvidere en smuk 12” lang, 1 ½ ” bred Spydspids, en Mængde Stykker af halvcylindriske Jernbeslag, Stykker af en halvrund Kniv, noget ukj. Jern samt mange Skaaer af flere Lerkar.
 7.     Ingen Oldsager.
 8.               –
 9.               -  
 10.     Enægget Sværd (itu).
 11.     Ingen Oldsager.
 12.               -
 13.     Spredte Stykker af en meget smuk Guldberlok som Bhl. Br. 8, (dog noget mindre; to Broncefibulaer som BHL. Br. 7, 4, spids Kniv, Nøgle.


E. Vedel: Nyere Undersøgelser angaaende Jernalderen paa Bornholm, i
Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie. København 1878

 

image-1 image-1 image-1