Skrift

Den ældste Optegnelse om Bakkepuslingerne gav den godtroende Lundebiskop Poul Aastrup i sin Visitasbog 1616, idet han da i Bolsker fandt et Pigebarn, som vedgik, at hun var bleven bortført af et Undervæsen, som bar Navnet Ellen, og gjentagne Gange havde avlet vanskabte Fostre med ham; efter sit Navn maa dette underlige Væsen være en af Underjordsfolket, maaske selve dets Fører Ellestingeren.

M.K. Zahrtmann: Bornholmske Samlinger 1/20, Rønne 1929

 

-o-

 

Landprovst Jens Pedersen samlede i 1625 de første beskrivelser, som de enkelte sognes præster havde udfærdiget, og sendte dem til Ole Worm.

 I dette Sogn (Pedersker) er adskillige Høje, deriblandt Falhøj, og siges der i denne at være Bjergtrolde*). I en anden Høj. kaldet Billeshøj, blev for 5 Aar siden fundet en Grav, som vender i Syd og Nord, ikke større eller videre end en anden Grav, opsat indeni med store Kampehalle og med en stor Sten ovenpaa, og i Graven fandtes en begravet, hvis Hoved laa mellem hans Ben (Knogler).

 *) Noget ikke helt kortfattet Tøjeri, som Hdskr. videre indeholder vedrørende Bjergtrolde og deslige i Pedersker Sogn, forbigaas her; det er tidligere trykt i Skovgaards Beskr. over Bh. S. 280 flg. og derefter flere andre Steder, saasom i Panums Bh. Bskr. S. 93 flg. Se i øvrigt Resens Beskr. af Bh. i Oversættelse ved Johannes Knudsen (1925) S. 23.      

Johan Bulmer: Bornholmske Samlinger 1/17. Rønne  1926

 Hans Ravnholdt (præst i Pedersker 1618 – 39) var hjemmelsmand for beskrivelserne af Pedersker Sogn med sagnkredsen om Bonavedde. Aftrykt i P.M. Skovgaard: Beskrivelse over Bornholm. Rønne 1804.

Citeret i Hans Ellekilde: Bornholmske folkesagn. B.S. 1/19. Rønne 1928

 

-o-

 

Er der og udi samme Sogn (Pedersker) nogle smaa Høje, om hvilke er adskillige Snak om nogle synderlige Tilfald, hos dennem udi forrige Tide skulde have været tildraget; men efterdi derom er ikke saa vist at ommelde, bestaar det derved; thi det er bedre at tie end ilde tale eller lyve.

Rasmus Pedersen Ravn: Borringholms Krønike. 1671.